Algemene voorwaarden

 1. Een proefweek is altijd gratis en vrijblijvend. De proefperiode is 7 dagen aaneensluitend geldig;
 2. Je schrijft je in voor 1 keer per week 1 les of voor een onbeperkt abonnement;
 3. Je kunt op elk gewenst moment instromen. Je betaalt voor de eerste maand het aantal lesweken, minus de proefles. Daarbij wordt gerekend met de volgende tarieven: bij een abonnement voor 1 x in de week 1 les geldt een tarief van 10 euro per week dat je die maand les volgt, bij een onbeperkt abonnement geldt een tarief van 15 euro per week dat je die maand les volgt;
 4. Als je bij ons bent ingeschreven, kun je zelf bepalen wanneer je op les wilt komen. Je kunt kiezen uit alle lessen in het lesrooster en wordt niet ingedeeld in een groep;
 5. De lessen starten altijd op tijd. Zorg er dan voor je dat op tijd aanwezig bent. Liefst een kwartier van tevoren, zodat je ook op je gemak een plekje kan installeren in de zaal;
 6. Gedurende het lidmaatschap mag je gemiste lessen altijd binnen vier weken komen inhalen;
 7. Je betaalt geen inschrijfgeld;
 8. Je abonnement is doorlopend, totdat je bij ons opzegt;
 9. De opzegtermijn is een kalendermaand. Dit betekent dat in de maand dat je opzegt, je abonnement nog doorloopt tot de maand erna. Opzegging moet dus plaatsvinden voor het einde van de maand;
 10. Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Je betaald éénmalig via IDEAL, daarmee geef je akkoord op een maandelijkse betaling per automatisch incasso;
 11. Bij vakantie of ziekte loopt het abonnement gewoon door. Uitzonderingen daargelaten. In dat geval zal Yogi Heroes beoordelen of het abonnement tijdelijk kan worden opgeschort;
 12. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan, zwanger bent, een blessure of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van de yogalessen. Geef dit ook altijd door aan de docent. Let op je eigen grenzen. Voelt een oefening niet goed, doe hem dan niet of geef het aan, zodat de docent je kan begeleiden;
 13. Yogi Heroes is open vanaf een half uur voor aanvang van de lessen;
 14. Tijdens de lessen is de deur dicht;
 15. Tijdens de lessen (ook die van anderen) stellen we het op prijs als je stil kunt zijn in de zaal en de kleedkamer;
 16. Op officiële feestdagen is er geen les;
 17. Yogi Heroes sluit alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins uit, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Yogi Heroes. Ingeval Yogi Heroes niettegenstaande het in de vorige zin bepaalde toch tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat gelijk staat aan de vergoeding van een jaarabonnement (vergoeding van het afgenomen abonnement per maand vermenigvuldigd met 12);
 18. Yogi Heroes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de deelnemers of andere aanwezigen;
 19. Yogi Heroes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures. Door Yogi Heroes verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen;
 20. De abonnementhouder vrijwaart Yogi Heroes, de door haar ingeschakelde derden en haar personeelsleden voor aanspraken van derden;
 21. Indien blijkt dat de abonnementhouder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Yogi Heroes of zich niet houdt aan de aanwijzingen van Yogi Heroes, dan heeft Yogi Heroes het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens abonnementhouder op te schorten dan wel de overeenkomst met abonnementhouder, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Yogi Heroes in een dergelijk geval;
 22. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Yogi Heroes liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Yogi Heroes uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersom­standigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen. In geval van overmacht heeft Yogi Heroes het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens abonnementhouder op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Yogi Heroes;
 23. Op alle overeenkomsten (abonnementen) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 24. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Yogi Heroes het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.